Teatro d’artista, Teatro Metastasio, Prato, gennaio