in E. Mennitti Paraito, Labyrinthi et nubes, Roxa’s Edizioni, Roma